...
  • 14. dubna 2024

Otevřený dopis poslancům

Važené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

s hlubokým znepokojením sledujeme plány na vybudování gigafactory v Dolní Lutyni a její zařazení mezi strategické stavby. Tento návrh, který je Vám v tento okamžik předkládán, považujeme za zcela nepřijatelný a vyslovujeme proti němu důrazný nesouhlas. Na nedávném veřejném setkání občanů naší obce Dolní Lutyně bylo ze strany státních organizací zdůrazněno, že je nezbytné najít shodu se všemi dotčenými stranami. Zatím však není jasné, zda má investor o tuto lokalitu opravdu zájem a zda je místo pro takový záměr vhodné. Z několika důležitých důvodů jsme přesvědčeni, že není. Níže uvádíme klíčové argumenty proti plánu.

Chráněná přírodní oblast: Těsně vedle plánovaného areálu se nachází chráněná oblast Natura 2000 a Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra - Poolší, domov unikátních druhů fauny a flóry. Je nezbytné chránit tuto biodiverzitu.

Ochrana přírodních zdrojů: Lokalita leží v nivě řeky Olše a má jedno z nejhorších ovzduší v Evropě. Vláda by měla usilovat o zlepšení těchto podmínek, nikoliv je dále zhoršovat průmyslovým rozvojem.

Využití zemědělské půdy: Projekt by zabral cennou zemědělskou půdu o rozloze 280 hektarů, zatímco region disponuje již existujícími průmyslovými areály a rekultivovanými územími, které by mohly být využity efektivněji. Bude-li postavena gigafactory, v kraji bude dramaticky narůstat počet zastavěných lokalit.

Ztráta důvěry veřejnosti: V minulosti byly učiněny závazky, které tento projekt porušuje. Jak mohou občané důvěřovat vládě, která nedodržuje svá slova a zdá se, že obchází vlastní zákony?

Transparentnost a veřejná diskuse: I přes záruky transparentnosti a otevřené diskuse se zdá, že proces je veden spíše utajeně a snaží se obejít standardní legislativní postupy. Navíc, bylo „odhaleno“, že do Sněmovny byl předložen "přílepek" k návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (tisk 579), který by umožnil zařadit Dolní Lutyni mezi strategické stavby bez vědomí a souhlasu občanů. Tento legislativní manévr by podle liniového zákona č. 416/2009 Sb. umožnil vyvlastnění, rychlejší umístění a stavbu areálu a omezení možnosti obrany subjektů v opozici. Tento přístup podkopává důvěru veřejnosti v otevřenou a čestnou politiku státu a vládních organizací, která nám byla přislíbena.

Sociálně-ekonomické důsledky: Navzdory slibovanému přínosu v podobě pracovních míst existuje obava z negativních dopadů na místní komunitu a malé podniky. Navíc, v oblasti prakticky neexistuje nezaměstnanost.

Zachování jedinečnosti Dolní Lutyně: Obec je pro mnoho lidí domovem, který si vybrali kvůli jeho charakteru a kvalitě života. Tento projekt by mohl mít nevratné důsledky pro její budoucnost.

Apelujeme, abyste vzali v potaz tyto výše uvedené důvody, drželi se slibu, který nám byl veřejně dán a přehodnotili rozhodnutí zařadit gigafactory do seznamu strategických staveb. Prosíme o návrat k upřímné a transparentní komunikaci a o zvážení alternativních řešení, která by respektovala potřeby a přání občanů Dolní Lutyně a neohrozila by přírodní a sociální prostředí obce.

S úctou,
Martin Bohoněk
Zachovejme Poolší z.s.

Autor:
  • Martin Bohoněk
Nejsme v tom sami

Co o nás napsali

Přeji hodně fyzických i psychických sil Vám všem při snaze o udržení Dolní Lutyně a Věřňovic v takové kráse v jaké je doposud a věřím, že se společně podaří projekt nějakým způsobem zastavit.

Ing. Robert Cieślar
Netis, a. s.

Vážení, obdivuji Vaši akceschopnost. Jste srozumitelní, transparentní a inspirativní! Děkuji. Rád přispěji a pomůžu.

Tomáš Netočný
Dokumentarista Post Bellum
a Paměti národa

Samotná skutečnost, že i starosta obce se o tak závažném rozhodnutí musí dovědět z veřejných médii je pro mne vrcholem arogance a pošlapáním zásad demokratického systému.

Richard Konkolski
První Čech, který obeplul zeměkouli