Referendum proběhlo
7. a 8. června 2024

  • Vyhráli občané Dolní Lutyně
    a Věřňovic

    Všem moc děkujeme

Proč přijít a hlasovat?

Co bylo cílem referenda?

...

Ochránit půdu a přírodu

Oblast Poolší je významnou evropskou lokalitou, kde žije velké množství ohrožených druhů. A na nich hlavně záleží.

...

Zavázat obec v činění dalších kroků

Kladný výsledek referenda dá obci silný mandát pro boj proti plánované vystavbě gigafactory.

...

Zabránit výstavbě gigafactory

Pokud stejně jako my gigafactory v naší obci nechcete, zaškrtněte možnost ANO v plánovaném referendu.

...

Poukázat na soudržnost obyvatel

Je to v našich rukou. K referendu musíme dojít v dostatečném počtu a označit volbu ANO.

...

Otázka

Znění otázky do referenda

Souhlasíte s tím, aby obec Dolní Lutyně podala námitky, popř. připomínky proti návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která vytyčuje plochu areálu Strategického podnikatelského parku na území Dolní Lutyně, a aby rovněž uplatňovala námitky proti povolení stavby areálu Strategického podnikatelského parku?

Označte v referendu ANO

Nejčastější

Otázky a odpovědi k referendu

Podle našeho názoru jednoznačně ano. Otázka dokonce odolala tlaku z vnějšku, který byl směřován na její změnu. Již toto je první malé vítězství. Pokud by otázka byla položena nesmyslně či pro investora výhodně, zřejmě by se jí nikdo, komu je stavební záměr po chuti, nesnažil změnit. Otázka však vyvolala silné emoce a tlak na její změnu byl enormní.

Máme za to, že otázka obsahuje vše, co by obsahovat měla. Jsou samozřejmě možné i její reformulace, které nebudou měnit její celkový význam, přičemž takových možností je celá řada. Co se týče obsahu, máme za to, že nebylo a není vhodné z otázky nic vypustit, ale ani ji nijak doplnit. Otázka by měla obsahovat závazek obce vystupovat aktivně jako účastník řízení o aktualizaci zásad územního rozvoje proti vytyčení plochy pro stavební záměr, a dojde-li k tomuto, pak napadat samotné (územní) stavební řízení ohledně záměru.

Co se týká soudních řízení, tyto následují až po případných rozhodnutích, která budou přijata v řízeních, ve kterých bude obec jako jejich účastník referendem zavázána.

Co se týče činnosti různých povětšinou solitérních aktivistů, tyto aktivity nemá spolek velké ambice komentovat, protože jim nechce dávat energii a dosah. Je však třeba říci, že např. obavy některých, že není zřejmé, kdo v obci (resp. za obec) by měl námitky podat atp., jsou spíše založeny na neznalosti práva obecně.

Pokud dojde k přijetí otázky, bude obec zavázána využít aktivně všech svých procesních práv (námitek, případně připomínek) proti chystanému stavebnímu závěru, a to jak v řízení o aktualizaci zásad územního rozvoje (ve kterých se teprve připravuje plocha pro tento záměr), tak v následném řízení, ve kterém bude taková stavba umisťována a povolována její stavba.

Termín referenda je totožný s termínem eurovoleb, tedy 7. a 8. června 2024.

Pokud, stejně jako my, nesouhlasíte s výstavbou gigafactory, označte v referendu odpověď ANO. Takovou volbou vyjádříte souhlas s tím, aby byla obec nucena využít všech možností proti plánované výstavbě.

Kromě našich webových a Facebookových stránek budeme na několika místech vyvěšovat informační plachty. Naši členové navíc budou obcházet všechny domy a roznášet informační letáky do schránek.

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce. Tedy každý občan, který má trvalé bydliště na území obce a dovršil v den konání 18. rok věku.

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 %. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily.

V tomto případě zajistíme, aby vás členové volební komise navštívili doma. Svůj hlas tak budete moci odevzdat prostřednictvím mobilní hlasovací urny. Stačí, když o tomto dáte vědět nám nebo přímo volební komisi dopředu nebo alespoň v den konání referenda.

Hlasovací lístky k referendu nebudou dodány do poštovních schránek. Obdržíte je přímo v hlasovací místnosti v den hlasování.

Hlasovací místnosti jsou totožné s těmi, které znáte z běžných voleb. Zjistěte si prosím, do kterého volebního okrsku spadáte. Volební okrsky a místnosti, kde můžete svůj hlas odevzdat, jsou tyto:

  • Volební okrsek č. 1 – obřadní síň Obecního úřadu v Dolní Lutyni, Třanovského 10
  • Volební okrsek č. 2 – učebna Základní školy v Neradě, U Školy 432
  • Volební okrsek č. 3 – sál Hasičské zbrojnice v Neradě, Bezručova 145
  • Volební okrsek č. 4 – jídelna Základní školy na Zbytkách, Rychvaldská 405
  • Volební okrsek č. 5 – tělocvična Základní školy ve Věřňovicích, Hlavní 80

Odpovědět bude možné pouze ANO nebo NE, a to pouze křížkem do příslušného rámečku pod danou otázkou. Vzor hlasovacího lístku bude umístěn v hlasovací místnosti.

Pokud s výstavbou gigafactory nesouhlasíte, označte křížkem možnost "ANO".

Máte k referendu dotazy?

Nejsme v tom sami

Co o nás napsali

Přeji hodně fyzických i psychických sil Vám všem při snaze o udržení Dolní Lutyně a Věřňovic v takové kráse v jaké je doposud a věřím, že se společně podaří projekt nějakým způsobem zastavit.

Ing. Robert Cieślar
Netis, a. s.

Vážení, obdivuji Vaši akceschopnost. Jste srozumitelní, transparentní a inspirativní! Děkuji. Rád přispěji a pomůžu.

Tomáš Netočný
Dokumentarista Post Bellum
a Paměti národa

Samotná skutečnost, že i starosta obce se o tak závažném rozhodnutí musí dovědět z veřejných médii je pro mne vrcholem arogance a pošlapáním zásad demokratického systému.

Richard Konkolski
První Čech, který obeplul zeměkouli