Nejčastější

Otázky a odpovědi

  • Referendum
  • Spolek
  • ZÚR

Podle našeho názoru jednoznačně ano. Otázka dokonce odolala tlaku z vnějšku, který byl směřován na její změnu. Již toto je první malé vítězství. Pokud by otázka byla položena nesmyslně či pro investora výhodně, zřejmě by se jí nikdo, komu je stavební záměr po chuti, nesnažil změnit. Otázka však vyvolala silné emoce a tlak na její změnu byl enormní.

Máme za to, že otázka obsahuje vše, co by obsahovat měla. Jsou samozřejmě možné i její reformulace, které nebudou měnit její celkový význam, přičemž takových možností je celá řada. Co se týče obsahu, máme za to, že nebylo a není vhodné z otázky nic vypustit, ale ani ji nijak doplnit. Otázka by měla obsahovat závazek obce vystupovat aktivně jako účastník řízení o aktualizaci zásad územního rozvoje proti vytyčení plochy pro stavební záměr, a dojde-li k tomuto, pak napadat samotné (územní) stavební řízení ohledně záměru.

Co se týká soudních řízení, tyto následují až po případných rozhodnutích, která budou přijata v řízeních, ve kterých bude obec jako jejich účastník referendem zavázána.

Co se týče činnosti různých povětšinou solitérních aktivistů, tyto aktivity nemá spolek velké ambice komentovat, protože jim nechce dávat energii a dosah. Je však třeba říci, že např. obavy některých, že není zřejmé, kdo v obci (resp. za obec) by měl námitky podat atp., jsou spíše založeny na neznalosti práva obecně.

Pokud dojde k přijetí otázky, bude obec zavázána využít aktivně všech svých procesních práv (námitek, případně připomínek) proti chystanému stavebnímu závěru, a to jak v řízení o aktualizaci zásad územního rozvoje (ve kterých se teprve připravuje plocha pro tento záměr), tak v následném řízení, ve kterém bude taková stavba umisťována a povolována její stavba.

Termín referenda je totožný s termínem eurovoleb, tedy 7. a 8. června 2024.

Pokud, stejně jako my, nesouhlasíte s výstavbou gigafactory, označte v referendu odpověď ANO. Takovou volbou vyjádříte souhlas s tím, aby byla obec nucena využít všech možností proti plánované výstavbě.

Kromě našich webových a Facebookových stránek budeme na několika místech vyvěšovat informační plachty. Naši členové navíc budou obcházet všechny domy a roznášet informační letáky do schránek.

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce. Tedy každý občan, který má trvalé bydliště na území obce a dovršil v den konání 18. rok věku.

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 %. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily.

V tomto případě zajistíme, aby vás členové volební komise navštívili doma. Svůj hlas tak budete moci odevzdat prostřednictvím mobilní hlasovací urny. Stačí, když o tomto dáte vědět nám nebo přímo volební komisi dopředu nebo alespoň v den konání referenda.

Hlasovací lístky k referendu nebudou dodány do poštovních schránek. Obdržíte je přímo v hlasovací místnosti v den hlasování.

Hlasovací místnosti jsou totožné s těmi, které znáte z běžných voleb. Zjistěte si prosím, do kterého volebního okrsku spadáte. Volební okrsky a místnosti, kde můžete svůj hlas odevzdat, jsou tyto:

  • Volební okrsek č. 1 – obřadní síň Obecního úřadu v Dolní Lutyni, Třanovského 10
  • Volební okrsek č. 2 – učebna Základní školy v Neradě, U Školy 432
  • Volební okrsek č. 3 – sál Hasičské zbrojnice v Neradě, Bezručova 145
  • Volební okrsek č. 4 – jídelna Základní školy na Zbytkách, Rychvaldská 405
  • Volební okrsek č. 5 – tělocvična Základní školy ve Věřňovicích, Hlavní 80

Odpovědět bude možné pouze ANO nebo NE, a to pouze křížkem do příslušného rámečku pod danou otázkou. Vzor hlasovacího lístku bude umístěn v hlasovací místnosti.

Pokud s výstavbou gigafactory nesouhlasíte, označte křížkem možnost "ANO".

Jsme kategoricky proti jakékoliv výstavbě obří továrny na zelené louce. Naším cílem je výstavbě gigafactory zábránit jednou provždy. Chráníme nejen náš klidný život v obci, ale také velké množství ohrožených druhů zvířat a rostlin, které v této lokalitě máme.

Ano, pokud k tomu okolnosti povedou, je reálně v úvaze použití takových možností až do úrovně Ústavního soudu.

Finanční prostředky využíváme výhradně na právní zastoupení a výrobu propagačních materiálů, jako jsou plachty nebo letáky. Vše se navíc snažíme získat co nejefektivněji s ohledem na rozpočet. Veškerou grafiku, web nebo například sociální sítě máme navíc k dispozici bezúplatně.

Nula.

V dalších fázích případného boje bude zcela jistě narůstat náklad na právní zastoupení, pokud by například došlo k nutnosti obrátit se na Ústavní soud. Je nutné podotknout, že proti nám stojí gigant s neomezeným zdrojem příjmů. Aby byl tento boj efektivní, odhadujeme potřebnou částku ve vyšších statisících korun.

Pro tyto účely jsme zřídili transparentní účet číslo 2902839736/2010. Pro pohodlnou platbu najdete níže QR kód. Za každý příspěvek děkujeme nesmírně a všechny dárce postupně uvedeme na této stránce.

Určitě. Každou další ruku nebo nápad vřele vítáme. Pokud nám chcete pomoci i jinak než finančně, ozvěte se nám prosím na některý z kontaktů.

Jsme tým lidí se zkušenostmi z mnoha různých oborů, což nám umožňuje se vzájemně doplňovat a efektivně bojovat za společný cíl: jednou provždy zastavit výstavbu továrny uprostřed naší obce, a to především na zelené louce. V našem týmu najdete odborníky na územní rozvoj, nemovitosti, marketing, design, ale také například myslivce nebo inženýry, a všichni táhneme za jeden provaz.

Ano, musí aktualizovat, neboť je to její zákonná povinnost podle zákona č. 283/2021, § 80. Územní plán musí přebírat věcná řešení z zásad územního rozvoje, zejména plochy a koridory, a pokud je to účelné, zpřesňuje je. Pokud zásady územního rozvoje dosud nezohlednily věcná řešení obsažená v politice územního rozvoje nebo v územním rozvojovém plánu, územní plán tato řešení přebírá a, je-li to účelné, zpřesňuje je.

Ne, jelikož by takové referendum bylo proti právní, což dle zákona o referendu nesmí.

Ano může, obzvláště pokud dojde navrhované úpravě zákona, kde tento projekt bude definován jako vyhrazená stavba. Prosadí ji na základě ZUR MSK a s největší pravděpodobností ji bude na základě nového stavebního zákona, od 1. Ledna 2024 povolovat nově zřízený Dopravní a energetický stavební úřad.

Proto je důležité, aby obci zůstala možnost vydat aktualizaci ÚP, tak aby mohla ovlivnit výsledné parametry využití území.

Tomu zásadnímu faktu, taky nerozumíme, jelikož každému se selským rozumem je jasné jak enormnímu nárůstu dopravy a čímž i koncentrace znečištění ovzduší. Pro zajímavost už v plánované I. Fázi je uvažováno s 1800 zaměstnanci, kteří se budou dopravovat do práce jak dnes zvykem převážně individuálně – osobní auty, což může být reálně 900 osobních aut denně! Zatím máme k této otázce názor lékařských odborníků, kteří tvrdí že je to nepředstavitelné zhoršení pro lidi žijící v lokalitě.

K dnešnímu dni jsou známy pouze technická opatření pro ochranu samotného SPP, které osadili stromy a nazvaly toto opatření klidovou a relaxační zonou. Navíc toto navrhované technické řešení se týká pouze ze strany Věřňovic. K obecní části Nerad žádná technická řešení, třeba ohledně ochrany šíření hluku nejsou navržena.

Z všeobecného pohledu ne, celá tato zóna občanské vybavenosti bude primárně sloužit SPP a jeho zaměstnancům. Obchodní domy jsou pro všechny v blízké dojezdové vzdálenosti. MŠ a ZŠ v obci máme, dokonce ve srovnání v celém okrese jedny z nejlepších. S doktory je všeobecný problém v celé ČR, za nás tito budou hlavně „závodní“.

Veškeré rozšíření občanské vybavenosti bude vyvoláno samotným SPP.

Tuto otázku taky neustále klademe a nedostáváme na ní relevantní odpověď. Pouze se děje to, že je navrhnut pozměňovací návrh stavebního zákona, aby tuto stavbu zahrnul do strategických staveb – s čím důrazně nesouhlasíme.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Napište nám a my vám rádi odpověď poskytneme.

Kontaktujte nás
Nejsme v tom sami

Co o nás napsali

Přeji hodně fyzických i psychických sil Vám všem při snaze o udržení Dolní Lutyně a Věřňovic v takové kráse v jaké je doposud a věřím, že se společně podaří projekt nějakým způsobem zastavit.

Ing. Robert Cieślar
Netis, a. s.

Vážení, obdivuji Vaši akceschopnost. Jste srozumitelní, transparentní a inspirativní! Děkuji. Rád přispěji a pomůžu.

Tomáš Netočný
Dokumentarista Post Bellum
a Paměti národa

Samotná skutečnost, že i starosta obce se o tak závažném rozhodnutí musí dovědět z veřejných médii je pro mne vrcholem arogance a pošlapáním zásad demokratického systému.

Richard Konkolski
První Čech, který obeplul zeměkouli